Freedom as non-dependence. An interview with Quentin Skinner


de Volkskrant – Toekomst leren kennen? Lees een geschiedenisboek


Kunst en Wetenschap – Duitsland als Spiegel. Johan Huizinga en een eenvoudige waarheidsbehoefte


Waarom Wilders geen NSB’er is. Een geschiedtheoretische waardering voor hedendaags populisme (Prometheus/Bert Bakker 2013)

Fragment:

“Koen Vossens uiteenzetting van de verschillende episodes van populisme in Nederland, laat zien dat het heden gevrijwaard is van het verleden. Daarbij wordt niet bedoeld dat het verleden geen enkele weerslag heeft op het heden. Wanneer het populistisch potentieel in 2001-2002 niet door Pim Fortuyn was aangewend was de huidige herschikking van de Nederlandse politiek bijvoorbeeld ook veel minder waarschijnlijk geweest. In ieder geval was het initiatief daartoe niet op deze manier genomen. De Fortuyn-revolte was niet een onafwendbaar gevolg van de gezapige politiek onder Paars. Dat een democratische wervelwind kon huishouden kwam door de toenmalige samenkomst van omstandigheden en de individuen die hierbinnen beslissend handelden. Uiteindelijk blijft het heden altijd volkomen eigengereid ten opzichte van het verleden.

“Het heden is niet overgeleverd aan het verleden

Ondanks deze eigengereidheid erkennen historici wel degelijk dat menselijk handelen op veel manieren wordt beperkt. Zo wordt het voorstellingsvermogen van mensen, waarop zij hun handelingen mede baseren, beperkt door hedendaagse samenlevingsnormen. Deze beperkingen worden niet altijd onderkend: veel gebruiken en gewoonten worden immers niet als beperkingen opgevat. Toch is juist de historicus degene die terugkijkend deze beperkingen kan onderkennen en voor anderen inzichtelijk kan maken. Een historicus relateert menselijk handelen immers aan de sociale context waarbinnen deze plaatsvond. Daarmee verduidelijkt geschiedschrijving bij uitstek dat menselijk handelen niet in absolute zin vrij is en welke beperkingen bij welke tijd horen. Die beperkingen zijn echter niet gedetermineerd vanuit het verleden. De erkenning van deze beperkingen doet daarom niets af aan het inzicht dat het heden volkomen gevrijwaard is van het verleden.”

SNR


Nacht van de Jonge Historicus – voordracht over Johan Huizinga’s eenvoudige waarheidsbehoefte (video)


de Volkskrant – reactie op Rutger Bregman


Dag van de Jonge Historicus – voordracht over valorisatie (video)


Historisch Nieuwsblad – reactie op Boris van der Ham


Historisch Nieuwsblad – reactie op Rob Riemen


Opticon 1826 – Spinoza and Toleration